Dat du min Leevsten büst      

Dat du min Leevsten büst
Mit Amazon Music das MP3-Lied kostenlos herunterladen.

1) Dat du min Levsten büst, dat du woll weeßt.
|: Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt. :|

2) Kum du üm Middernacht,kumm du Klock een!
|: Vader slöpt, Moder slöpt, ick slaap alleen. :|

3) Klopp an de Kammerdör, fat an de Klink.
|: Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind. :|

4) Kumm denn de Morgenstund, kreiht de ol Hahn.
|: Leevster min, Leevster min, denn mößt du gahn. :|

5) Sachen den Gang henlank, lies mid de Klink!
|: Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind. :|

Hochdeutsche Übersetzung:
1)
Dass du mein Liebster bist, das weißt du wohl.
|: Komm in der Nacht, komm in der Nacht, sag wo du wohnst. :|

2) Komm du um Mitternacht, komm du Schlag eins!
|: Vater schläft, Mutter schläft, ich schlafe allein. :|

3) Klopf an die Zimmertür, fass an die Klinke!
|: Vater meint, Mutter meint, das macht der Wind. :|

4) Kommt dann die Morgenstunde, kräht der alte Hahn.
|: Liebster mein, Liebster mein, dann musst du gehen! :|

5) Sachte den Gang entlang, leise mit der Klinke!
|: Vater meint, Mutter meint, das macht der Wind. :|

Liedtext & Noten

Das Lied Dat du min Leevsten büst ist in folgenden Liederbüchern mit Text zu finden:
Cover Nummer Tonart Takt Noten Akkorde Kaufen
Fidirallalallala 70 F 3/4 Bestellen
Songs & Lieder 36 F 3/4 Bestellen
Das große Buch der Lieder und Songs 88 D 3/4 Bestellen
100 deutsche Kinderlieder 36 F 3/4 Bestellen